Documentation Home

MySQL NDB Cluster 7.6 发行说明

抽象的

本文档包含使用 7.6 版 NDB( NDBCLUSTER) 存储引擎的 MySQL NDB Cluster 的每个版本中的更改的发行说明。

每个 NDB Cluster 7.6 版本都基于主线 MySQL 服务器版本和特定版本的 NDB存储引擎,如通过SELECT VERSION()mysql客户端中执行或通过执行ndb_mgm客户端 SHOWSTATUS命令返回的版本字符串所示;有关详细信息,请参阅MySQL NDB Cluster 7.5 和 NDB Cluster 7.6

有关 NDB Cluster 7.6 中添加的功能的一般信息,请参阅 NDB Cluster 7.6中的新增功能。有关 MySQL NDB Cluster 中所有错误修复和功能更改的完整列表,请参阅每个单独的 NDB Cluster 版本的变更日志部分。

有关其他 MySQL 5.7 文档,请参阅 MySQL 5.7 参考手册,其中包括 MySQL 5.7 中添加的非 NDB Cluster 特有的功能概述(What Is New in MySQL 5.7),以及升级时可能遇到的升级问题的讨论从 MySQL 5.6 到 MySQL 5.7(MySQL 5.7的变化)。有关 MySQL 5.7 中不特定的所有错误修复和功能更改的完整列表NDB,请参阅 MySQL 5.7 发行说明

添加新产品功能时会更新这些说明,以便每个人都可以了解开发过程。如果此处列出了您在下载页面 ( https://mysql.net.cn/downloads/ )上找不到的最新版本,则该版本尚未发布。

源代码和二进制发行版中包含的文档在发行说明条目方面可能不是完全最新的,因为文档的集成发生在发布构建时。有关最新的发行说明,请参阅在线文档。

有关法律信息,请参阅法律声明

如需有关使用 MySQL 的帮助,请访问 MySQL 论坛,您可以在其中与其他 MySQL 用户讨论您的问题。

文档生成于:2022-11-18(修订:25678)


目录

前言和法律声明
MySQL NDB Cluster 7.6.24 (5.7.40-ndb-7.6.24) 的变化(2202-10-12,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.23 (5.7.39-ndb-7.6.23) 的变化(2022-07-27,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.22 (5.7.38-ndb-7.6.22) 的变化(2022-04-27,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.21 (5.7.37-ndb-7.6.21) 的变化(2022-01-19,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.20 (5.7.36-ndb-7.6.20) 的变化(2021-10-20,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.19 (5.7.35-ndb-7.6.19) 的变化(2021-07-21,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.18 (5.7.34-ndb-7.6.18) 的变化(2021-04-21,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.17 (5.7.33-ndb-7.6.17) 的变化(2021-01-19,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.16 (5.7.32-ndb-7.6.16) 的变化(2020-10-20,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.15 (5.7.31-ndb-7.6.15) 的变化(2020-07-14,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.14 (5.7.30-ndb-7.6.14) 的变化(2020-04-28,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.13 (5.7.29-ndb-7.6.13) 的变化(2020-01-14,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.12(5.7.28-ndb-7.6.12)的变化(2019-10-15,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.11(5.7.27-ndb-7.6.11)的变化(2019-07-23,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.10(5.7.26-ndb-7.6.10)的变化(2019-04-26,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.9(5.7.25-ndb-7.6.9)的变化(2019-01-22,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.8 (5.7.24-ndb-7.6.8) 的变化(2018-10-23,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.7 (5.7.23-ndb-7.6.7) 的变化(2018-07-27,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.6 (5.7.22-ndb-7.6.6) 的变化(2018-05-31,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.5 (5.7.20-ndb-7.6.5) 的变化 (2018-04-20, 开发)
MySQL NDB Cluster 7.6.4(5.7.20-ndb-7.6.4)的变化(2018-01-31,发展里程碑4)
MySQL NDB Cluster 7.6.3(5.7.18-ndb-7.6.3)的变化(2017-07-03,发展里程碑3)
MySQL NDB Cluster 7.6.2(5.7.18-ndb-7.6.2)的变化(2017-04-26,发展里程碑2)
MySQL NDB Cluster 7.6.1 (5.7.17-ndb-7.6.1) 的变化(未发布,开发里程碑 1)
发布系列变更日志:MySQL NDB Cluster 7.6
MySQL NDB Cluster 7.6.24 (5.7.40-ndb-7.6.24) 的变化(2202-10-12,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.23 (5.7.39-ndb-7.6.23) 的变化(2022-07-27,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.22 (5.7.38-ndb-7.6.22) 的变化(2022-04-27,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.21 (5.7.37-ndb-7.6.21) 的变化(2022-01-19,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.20 (5.7.36-ndb-7.6.20) 的变化(2021-10-20,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.19 (5.7.35-ndb-7.6.19) 的变化(2021-07-21,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.18 (5.7.34-ndb-7.6.18) 的变化(2021-04-21,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.17 (5.7.33-ndb-7.6.17) 的变化(2021-01-19,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.16 (5.7.32-ndb-7.6.16) 的变化(2020-10-20,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.15 (5.7.31-ndb-7.6.15) 的变化(2020-07-14,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.14 (5.7.30-ndb-7.6.14) 的变化(2020-04-28,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.13 (5.7.29-ndb-7.6.13) 的变化(2020-01-14,全面上市)
MySQL NDB Cluster 7.6.12(5.7.28-ndb-7.6.12)的变化(2019-10-15,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.11(5.7.27-ndb-7.6.11)的变化(2019-07-23,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.10(5.7.26-ndb-7.6.10)的变化(2019-04-26,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.9(5.7.25-ndb-7.6.9)的变化(2019-01-22,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.8 (5.7.24-ndb-7.6.8) 的变化(2018-10-23,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.7 (5.7.23-ndb-7.6.7) 的变化(2018-07-27,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.6 (5.7.22-ndb-7.6.6) 的变化(2018-05-31,正式发布)
MySQL NDB Cluster 7.6.5 (5.7.20-ndb-7.6.5) 的变化 (2018-04-20, 开发)
MySQL NDB Cluster 7.6.4(5.7.20-ndb-7.6.4)的变化(2018-01-31,发展里程碑4)
MySQL NDB Cluster 7.6.3(5.7.18-ndb-7.6.3)的变化(2017-07-03,发展里程碑3)
MySQL NDB Cluster 7.6.2(5.7.18-ndb-7.6.2)的变化(2017-04-26,发展里程碑2)
MySQL NDB Cluster 7.6.1 (5.7.17-ndb-7.6.1) 的变化(未发布,开发里程碑 1)
指数