MySQL 路由器发行说明

抽象的

本文档包含 MySQL Router 的每个版本中更改的发行说明。

有关其他 MySQL 路由器文档,请参阅 https://mysql.net.cn/doc/mysql-router/en/

添加新产品功能时会更新这些说明,以便每个人都可以了解开发过程。如果此处列出了您在下载页面 ( https://mysql.net.cn/downloads/ )上找不到的最新版本,则该版本尚未发布。

源代码和二进制发行版中包含的文档在发行说明条目方面可能不是完全最新的,因为文档的集成发生在发布构建时。有关最新的发行说明,请参阅在线文档。

有关法律信息,请参阅法律声明

如需有关使用 MySQL 的帮助,请访问 MySQL 论坛,您可以在其中与其他 MySQL 用户讨论您的问题。

文档生成于:2022-11-17(修订:25673)


目录

前言和法律声明
版本 8.0 中的更改
MySQL Router 8.0.32 中的变化(尚未发布,一般可用性)
MySQL Router 8.0.31 的变化(2022-10-11,全面上市)
MySQL Router 8.0.30 的变化(2022-07-26,全面上市)
MySQL Router 8.0.29 的变化(2022-04-26,全面上市)
MySQL Router 8.0.28 的变化(2022-01-18,全面上市)
MySQL Router 8.0.27 的变化(2021-10-19,全面上市)
MySQL Router 8.0.26 的变化(2021-07-20,全面上市)
MySQL Router 8.0.25 的变化(2021-05-11,全面上市)
MySQL Router 8.0.24 的变化(2021-04-20,全面上市)
MySQL Router 8.0.23 的变化(2021-01-18,全面上市)
MySQL Router 8.0.22 的变化(2020-10-19,全面上市)
MySQL Router 8.0.21 的变化(2020-07-13,全面上市)
MySQL Router 8.0.20 的变化(2020-04-27,全面上市)
MySQL Router 8.0.19 的变化(2020-01-13,全面上市)
MySQL Router 8.0.18 的变化(2019-10-14,全面上市)
MySQL Router 8.0.17 的变化(2019-07-22,全面上市)
MySQL Router 8.0.16 的变化(2019-04-25,正式发布)
MySQL Router 8.0.15 的变化(2019-02-01,全面上市)
MySQL Router 8.0.14 的变化(2019-01-21,全面上市)
MySQL Router 8.0.13 的变化(2018-10-22,全面上市)
MySQL Router 8.0.12 的变化(2018-07-27,全面上市)
MySQL Router 8.0.11 的变化(2018-04-19,全面上市)
MySQL Router 8.0.5 - 8.0.10 中的变化(跳过的版本号)
MySQL Router 8.0.4 的变化(2018-02-07,发布候选)
MySQL Router 8.0.3 的变化(2017-09-29,发展里程碑)
版本 2.1 中的更改
MySQL Router 2.1.6 的变化(2018-03-05,全面上市)
MySQL Router 2.1.5 的变化(2018-02-02,全面上市)
MySQL Router 2.1.4 的变化(2017-07-24,全面上市)
MySQL Router 2.1.3 的变化(2017-04-12,全面上市)
MySQL Router 2.1.2 的变化(2017-03-06,发布候选)
MySQL Router 2.1.1 的变化(2016-12-15,实验室)
MySQL Router 2.1.0 的变化(2016-09-20,实验室)
2.0 版的变化
MySQL Router 2.0.4 的变化(2016-11-23,全面上市)
MySQL Router 2.0.3 的变化(2016-03-03,全面上市)
MySQL Router 2.0.2 的变化(2015-10-23,全面上市)
MySQL Router 2.0.1 的变化(2015-09-18,实验室)
MySQL Router 2.0.0 中的变化(内部,Alpha)