MySQL Workbench 发行说明

抽象的

本文档包含每个 MySQL Workbench 版本中更改的发行说明。

有关其他 MySQL Workbench 文档,请参阅 MySQL Workbench

MySQL Workbench 平台支持随着时间的推移而发展。有关最新的平台支持信息,请参阅 https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/workbench.html

添加新产品功能时会更新这些说明,以便每个人都可以了解开发过程。如果此处列出了您在下载页面 ( https://mysql.net.cn/downloads/ )上找不到的最新版本,则该版本尚未发布。

源代码和二进制发行版中包含的文档在发行说明条目方面可能不是完全最新的,因为文档的集成发生在发布构建时。有关最新的发行说明,请参阅在线文档。

有关法律信息,请参阅法律声明

如需有关使用 MySQL 的帮助,请访问 MySQL 论坛,您可以在其中与其他 MySQL 用户讨论您的问题。

文档生成于:2022-11-18(修订:25677)


目录

前言和法律声明
MySQL Workbench 8.0 中的变化
MySQL Workbench 8.0.31 的变化(2022-10-11,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.30 的变化(2022-07-26,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.29 的变化(2022-04-26,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.28 的变化(2022-01-18,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.27 的变化(2021-10-19,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.26 的变化(2021-07-20,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.25 的变化(2021-05-11,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.24 的变化(2021-04-20,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.23 的变化(2021-01-18,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.22 的变化(2020-10-19,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.21 的变化(2020-07-13,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.20 的变化(2020-04-27,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.19 的变化(2020-01-13,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.18 的变化(2019-10-14,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.17 的变化(2019-07-22,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.16 的变化(2019-04-25,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.15 的变化(2019-02-01,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.14 的变化(2019-01-21,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.13 的变化(2018-10-22,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.12 的变化(2018-07-27,全面上市)
MySQL Workbench 8.0.11 的变化(2018-04-19,发布候选)
MySQL Workbench 8.0.0 - 8.0.10 中的更改(跳过的版本号)
MySQL Workbench 6.3 中的更改
MySQL Workbench 6.3.10 的变化(2017-11-15,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.9 的变化(2017-02-07,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.8 的变化(2016-10-21,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.7 的变化(2016-06-13,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.6 的变化(2015-12-15,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.5 的变化(2015-10-21,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.4 的变化(2015-06-15,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.3 的变化(2015-04-23,全面上市)
MySQL Workbench 6.3.2 的变化(2015-03-13,发布候选)
MySQL Workbench 6.3.1 的变化(2015-03-05,测试版)
MySQL Workbench 6.3.0 中的更改(未发布,内部)
MySQL Workbench 6.2 中的变化
MySQL Workbench 6.2.5 的变化(2015-03-03,全面上市)
MySQL Workbench 6.2.4 的变化(2014-11-20,全面上市)
MySQL Workbench 6.2.3 的变化(2014-09-23,全面上市)
MySQL Workbench 6.2.2 的变化(2014-09-05,发布候选)
MySQL Workbench 6.2.1 的变化(2014-08-19,测试版)
MySQL Workbench 6.2.0 中的更改(未发布,内部)
MySQL Workbench 6.1 中的变化
MySQL Workbench 6.1.7 的变化(2014-06-27,全面上市)
MySQL Workbench 6.1.6 的变化(2014-05-16,全面上市)
MySQL Workbench 6.1.5 的变化(2014-04-15,全面上市)
MySQL Workbench 6.1.4 的变化(2014-03-31,全面上市)
MySQL Workbench 6.1.3 的变化(2014-03-24,发布候选)
MySQL Workbench 6.1.2 的变化(2014-03-04,测试版)
MySQL Workbench 6.1.1 的变化(2014-01-23,测试版)
MySQL Workbench 6.1.0 中的更改(未发布,内部)
MySQL Workbench 6.0 中的变化
MySQL Workbench 6.0.9 的变化(2014-02-05,全面上市)
MySQL Workbench 6.0.8 的变化(2013-11-07,全面上市)
MySQL Workbench 6.0.7 的变化(2013-09-03,全面上市)
MySQL Workbench 6.0.6 的变化(2013-08-12,全面上市)
MySQL Workbench 6.0.5 的变化(2013-08-01,发布候选)
MySQL Workbench 6.0.4 的变化 (2013-07-24)
MySQL Workbench 6.0.3 的变化 (2013-07-09)
MySQL Workbench 6.0.2 的变化 (2013-06-13)
MySQL Workbench 6.0.1 中的变化(未发布)
MySQL Workbench 6.0.0 中的变化(未发布)
MySQL Workbench 5.2 中的变化
MySQL Workbench 5.2.47 (2013-02-15) 的变化
MySQL Workbench 5.2.46 (2013-02-05) 的变化
MySQL Workbench 5.2.45 的变化 (2012-12-27)
MySQL Workbench 5.2.44 的变化 (2012-09-27)
MySQL Workbench 5.2.43 (2012-09-12) 的变化
MySQL Workbench 5.2.42 (2012-08-13) 的变化
MySQL Workbench 5.2.41 (2012-07-25) 的变化
MySQL Workbench 5.2.40 (2012-05-16) 的变化
MySQL Workbench 5.2.39 (2012-04-10) 的变化
MySQL Workbench 5.2.38 (2012-02-23) 的变化
MySQL Workbench 5.2.37 的变化 (2011-12-26)
MySQL Workbench 5.2.36 (2011-12-03) 的变化
MySQL Workbench 5.2.35 的变化 (2011-09-23)
MySQL Workbench 5.2.34 的变化 (2011-05-26)
MySQL Workbench 5.2.33b (2011-03-21) 的变化
MySQL Workbench 5.2.33 (2011-03-11) 的变化
MySQL Workbench 5.2.32 (2011-03-05) 的变化
MySQL Workbench 5.2.31a 的变化 (2010-12-13)
MySQL Workbench 5.2.31 (2010-12-08) 的变化
MySQL Workbench 5.2.30 的变化 (2010-11-20)
MySQL Workbench 5.2.29 的变化 (2010-10-12)
MySQL Workbench 5.2.28 (2010-09-19) 的变化
MySQL Workbench 5.2.27 (2010-09-01) 的变化
MySQL Workbench 5.2.26 的变化 (2010-08-06)
MySQL Workbench 5.2.25 的变化(2010-06-30,全面上市)
MySQL Workbench 5.2.24 的变化 (2010-06-21)
MySQL Workbench 5.2.23 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.22 的变化 (2010-06-02)
MySQL Workbench 5.2.21 的变化(2010-05-12,发布候选)
MySQL Workbench 5.2.20 的变化 (2010-04-27)
MySQL Workbench 5.2.19 的变化 (2010-04-16)
MySQL Workbench 5.2.18 (2010-04-13) 的变化
MySQL Workbench 5.2.17 (2010-04-02) 的变化
MySQL Workbench 5.2.16 的变化 (2010-02-17)
MySQL Workbench 5.2.15 中的更改 (2010-01-28)
MySQL Workbench 5.2.14 (2010-01-21) 的变化
MySQL Workbench 5.2.13 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.12 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.11 (2009-12-18) 的变化
MySQL Workbench 5.2.10 (2009-12-01) 的变化
MySQL Workbench 5.2.9 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.8 的变化(2009-11-18,测试版)
MySQL Workbench 5.2.7 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.6 的变化 (2009-10-21)
MySQL Workbench 5.2.5 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.2.4 的变化 (2009-10-07)
MySQL Workbench 5.2.3 中的更改 (2009-09-15)
MySQL Workbench 5.2.2 的变化 (2009-07-27)
MySQL Workbench 5.2.1 中的更改 (2009-05-22)
MySQL Workbench 5.2.0 的变化(2009-04-30,Alpha)
MySQL Workbench 5.1 中的变化
MySQL Workbench 5.1.19 的变化 (2010-09-06)
MySQL Workbench 5.1.18 (2009-09-03) 的变化
MySQL Workbench 5.1.17 中的更改 (2009-08-14)
MySQL Workbench 5.1.16 的变化(2009-06-30,全面上市)
MySQL Workbench 5.1.15 (2009-06-26) 的变化
MySQL Workbench 5.1.14 (2009-06-19) 的变化
MySQL Workbench 5.1.13 中的更改 (2009-06-12)
MySQL Workbench 5.1.12 中的更改 (2009-04-27)
MySQL Workbench 5.1.11 中的变化(未发布)
MySQL Workbench 5.1.10 (2009-04-10) 的变化
MySQL Workbench 5.1.9 中的变化(未发布)
MySQL Workbench 5.1.8 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.1.7 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.1.6 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.1.4 中的更改(未发布)
MySQL Workbench 5.0 中的变化
MySQL Workbench 5.0.30 (2009-02-18) 的变化
MySQL Workbench 5.0.29 (2008-12-12) 的变化
MySQL Workbench 5.0.28 (2008-12-06) 的变化
MySQL Workbench 5.0.27 中的更改 (2008-11-07)
MySQL Workbench 5.0.26 (2008-10-16) 的变化
MySQL Workbench 5.0.25 (2008-09-12) 的变化
MySQL Workbench 5.0.24 (2008-08-12) 的变化
MySQL Workbench 5.0.23 中的更改 (2008-06-25)
MySQL Workbench 5.0.22 中的更改 (2008-05-27)
MySQL Workbench 5.0.21 (2008-04-27) 的变化
MySQL Workbench 5.0.20 (2008-04-26) 的变化
MySQL Workbench 5.0.19 (2008-04-15) 的变化
MySQL Workbench 5.0.18-rc 的变化(未发布)
MySQL Workbench 5.0.17-rc 的变化(2008-04-07,发布候选)
MySQL Workbench 5.0.16-rc 的变化(2008-03-26,发布候选)
MySQL Workbench 5.0.15-rc 的变化(2008-03-17,测试版)
MySQL Workbench 5.0.14a-beta 中的更改(2008-02-28,测试版)
MySQL Workbench 5.0.14-beta 的变化(2008-02-25,测试版)