MySQL NDB Cluster 内部手册

抽象的

这是MySQL NDB Cluster Internals Manual,其中包含有关NDBCLUSTER 存储引擎的信息,这些信息对于运行 NDB Cluster 产品不是绝对必要的,但可以证明对开发和调试很有用。本指南涵盖的主题包括节点之间使用的通信协议、管理节点和数据节点使用的文件系统、 错误 消息以及 管理客户端中的调试 ( DUMP) 命令

本指南中提供的信息适用于最新版本的 NDB Cluster,包括 NDB Cluster 8.0.32。由于 NDB Cluster 及其底层 API 的重大功能和其他更改,您不应期望此信息适用于 NDB Cluster 7.3 之前的 NDB Cluster 软件的先前版本。旧 NDB Cluster 版本的用户应该升级到 NDB Cluster 8.0 的最新可用版本,目前是最新的 GA 版本系列。

有关 NDB 8.0 的更多信息,请参阅 NDB Cluster 中的新增功能

有关法律信息,请参阅法律声明

如需有关使用 MySQL 的帮助,请访问 MySQL 论坛,您可以在其中与其他 MySQL 用户讨论您的问题。

许可信息——NDB API。  如果您将 NDB API 与 MySQL NDB Cluster 的商业 版本一起使用,请参阅 MySQL NDB Cluster 8.0 商业版本许可信息用户手册以获取许可信息,包括与此商业版本中可能包含的第三方软件相关的许可信息。如果您将 NDB API 与 MySQL NDB Cluster 的社区 版本一起使用,请参阅 MySQL NDB Cluster 8.0 社区版本许可信息用户手册以获取许可信息,包括与此社区版本中可能包含的第三方软件相关的许可信息。

许可信息—MySQL NDB Cluster 8.0。  本产品可能包含第三方软件,在许可下使用。如果您使用的是 MySQL NDB Cluster 8.0 的商业 版本,请参阅 MySQL NDB Cluster 8.0 商业版本许可信息用户手册以获取许可信息,包括与此商业版本中可能包含的第三方软件相关的许可信息。如果您使用的 是 MySQL NDB Cluster 8.0 的社区版本,请参阅 MySQL NDB Cluster 8.0 社区版本许可信息用户手册用于许可信息,包括与可能包含在此社区版本中的第三方软件相关的许可信息。

文档生成于:2022-11-14(修订:74517)

目录

前言和法律声明
1 NDB 集群文件系统
1.1 NDB Cluster数据节点文件系统
1.1.1 NDB Cluster数据节点数据目录文件
1.1.2 NDB Cluster数据节点文件系统目录
1.1.3 NDB Cluster数据节点备份数据目录
1.1.4 NDB Cluster 磁盘数据表使用的文件
1.2 NDB Cluster 管理节点文件系统
2 NDB Cluster 管理客户端 DUMP 命令
2.1 转储 1
2.2 转储 13
2.3 转储 14
2.4 转储 15
2.5 转储 16
2.6 转储 17
2.7 转储 18
2.8 转储 19
2.9 倾倒 20
2.10 转储 21
2.11 转储 22
2.12 转储 23
2.13 转储 24
2.14 转储 25
2.15 倾倒 70
2.16 倾倒 400
2.17 转储 401
2.18 转储 402
2.19 转储 403
2.20 转储 406
2.21 转储 502
2.22 转储 503
2.23 转储 504
2.24 转储 505
2.25 转储 506
2.26 转储 908
2.27 倾倒 935
2.28 倾倒 1000
2.29 转储 1001
2.30 转储 1223
2.31 转储 1224
2.32 转储 1225
2.33 转储 1226
2.34 转储 1228
2.35 转储 1229
2.36 转储 1332
2.37 转储 1333
2.38 倾倒 2300
2.39 转储 2301
2.40 转储 2302
2.41 转储 2303
2.42 转储 2304
2.43 转储 2305
2.44 转储 2308
2.45 转储 2315
2.46 转储 2350
2.47 转储 2352
2.48 转储 2353
2.49 转储 2354
2.50 倾倒 2355
2.51 转储 2356
2.52 转储 2357
2.53 转储 2398
2.54 转储 2399
2.55 倾倒 2400
2.56 转储 2401
2.57 转储 2402
2.58 转储 2403
2.59 转储 2404
2.60 转储 2405
2.61 转储 2406
2.62 倾倒 2500
2.63 转储 2501
2.64 转储 2502
2.65 转储 2503(过时)
2.66 转储 2504
2.67 转储 2505
2.68 转储 2506(过时)
2.69 倾倒 2507
2.70 转储 2508
2.71 转储 2512
2.72 转储 2513
2.73 转储 2514
2.74 转储 2515
2.75 倾倒 2516
2.76 倾倒 2517
2.77 倾倒 2550
2.78 倾倒 2553
2.79 转储 2554
2.80 倾倒 2555
2.81 转储 2556
2.82 转储 2557
2.83 倾倒 2600
2.84 转储 2601
2.85 倾倒 2602
2.86 倾倒 2603
2.87 转储 2604
2.88 倾倒 2605
2.89 倾倒 2606
2.90 转储 2607
2.91 转储 2608
2.92 转储 2609
2.93 倾倒 2610
2.94 转储 2611
2.95 倾倒 2612
2.96 倾倒 4000
2.97 转储 4001
2.98 倾倒 5900
2.99 倾倒 7000
2.100 转储 7001
2.101 转储 7002
2.102 转储 7003
2.103 转储 7004
2.104 转储 7005
2.105 转储 7006
2.106 转储 7007
2.107 转储 7008
2.108 转储 7009
2.109 转储 7010
2.110 转储 7011
2.111 转储 7012
2.112 转储 7013
2.113 转储 7014
2.114 转储 7015
2.115 转储 7016
2.116 转储 7017
2.117 转储 7018
2.118 转储 7019
2.119 转储 7020
2.120 转储 7021
2.121 转储 7022
2.122 转储 7023
2.123 转储 7024
2.124 转储 7026
2.125 转储 7027
2.126 转储 7032
2.127 转储 7033
2.128 转储 7034
2.129 转储 7080
2.130 转储 7090
2.131 转储 7099
2.132 转储 8004
2.133 转储 8005
2.134 转储 8010
2.135 转储 8011
2.136 转储 8013
2.137 倾倒 9800
2.138 倾倒 9801
2.139 转储 9988
2.140 转储 9989
2.141 转储 9992
2.142 倾倒 10000
2.143 转储 10001
2.144 转储 10002
2.145 转储 10003
2.146 转储 11000
2.147 转储 11001
2.148 转储 12001
2.149 转储 12002
2.150 转储 12009
2.151 转储 103003
2.152 转储 103004
2.153 转储 103005
2.154 转储 13000
2.155 转储 130001
2.156 转储 13002
2.157 转储 13003
2.158 转储 14000
2.159 转储 14001
2.160 转储 14002
2.161 转储 14003
2.162 倾倒 30000
2.163 转储 100000
2.164 转储 100001
2.165 转储 100002
2.166 转储 100003
2.167 转储 100004
2.168 转储 100005
2.169 转储 100006
2.170 转储 100007
2.171 转储 100999
2.172 转储 101000
2.173 转储 101999
2.174 转储 102000
2.175 转储 102999
2.176 转储 103000
2.177 转储 103001
2.178 转储 103002
2.179 转储 104000
2.180 转储 104001
2.181 转储 104002
2.182 转储 104003
2.183 转储 104004
3 NDB 通信协议
3.1 NDB 协议概述
3.2 NDB 协议消息
3.3 操作和信号
4 NDB 内核块
4.1 备份块
4.2 CMVMI 块
4.3 DBACC 块
4.4 DBDICT 块
4.5 DBDIH 块
4.6 DBINFO 块
4.7 DBLQH 块
4.8 DBSPJ 块
4.9 DBTC 区块
4.10 DBTUP 块
4.11 DBTUX 块
4.12 DBUTIL 块
4.13 LGMAN 区块
4.14 NDBCNTR 块
4.15 NDBFS 块
4.16 PGMAN 区块
4.17 QMGR 块
4.18 RESTORE 块
4.19 SUMA 块
4.20 THRMAN 块
4.21 TRPMAN 块
4.22 TSMAN 区块
4.23 TRIX 块
5 NDB Cluster 启动阶段
5.1 初始化阶段(阶段-1)
5.2 配置读取阶段(STTOR阶段-1)
5.3 STTOR 阶段 0
5.4 STTOR 第一阶段
5.5 STTOR 第 2 阶段
5.6 NDB_STTOR 阶段 1
5.7 STTOR 第 3 阶段
5.8 NDB_STTOR 阶段 2
5.9 STTOR 第 4 阶段
5.10 NDB_STTOR 第 3 阶段
5.11 STTOR 第 5 阶段
5.12 NDB_STTOR 阶段 4
5.13 NDB_STTOR 阶段 5
5.14 NDB_STTOR 阶段 6
5.15 STTOR 第 6 阶段
5.16 STTOR 第 7 阶段
5.17 STTOR 第 8 阶段
5.18 NDB_STTOR 阶段 7
5.19 STTOR 第 9 阶段
5.20 STTOR 阶段 101
5.21 Phase 4系统重启处理
5.22 START_MEREQ 处理
6 NDB Schema 对象版本
7 NDB Cluster API 错误
7.1 数据节点错误信息
7.1.1 ndbd错误分类
7.1.2 ndbd 错误代码
7.2 NDB 传输错误
NDB 内部词汇表
指数